Algemene Leveringsvoorwaarden

Artikel 1:
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot verrichten
van werkzaamheden en de levering van zaken en het ter beschikkingstellen van arbeidskrachten
door Damink Agrarische Dienstverlening. Daar waar Damink Agrarische Dienstverlening
genoemd is, zijn inbegrepen de arbeidskrachten die Damink Agrarische Dienstverlening te werk
stelt bij opdrachtgever.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, voor de
uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Aanvullende en of andere voorwaarden zijn eerst van toepassing na schriftelijke acceptatie door
Damink Agrarische Dienstverlening.


Artikel 2:
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, en alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en overige
heffingen van overheidswege opgelegd. Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van dertig
dagen.
2. Een overeenkomst komt tot stand na een (schriftelijke) orderbevestiging of indien de uitvoering
van de overeenkomst door Damink Agrarische Dienstverlening en /of bij Damink Agrarische
Dienstverlening in dienst zijnde krachten is aangevangen.
3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Artikel 3:
1. Damink Agrarische Dienstverlening zal de overeenkomst naar beste kunnen en overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover voor een goede en tijdige uitvoering vereist, kan Damink Agrarische
Dienstverlening bepaalde werkzaamheden door derden laten verrichten.
3. Opdrachtgever dient alle relevante informatie die noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van
opdrachten tijdig kenbaar te maken, zulks ter beoordeling van Damink Agrarische
Dienstverlening.
4. Ten aanzien va het ter beschikkingstellen van arbeidskrachten geldt navolgende aanvullende
voorwaarden:
a. De opdrachtgever verstrekt Damink Agrarische Dienstverlening voor aanvang van de opdracht
een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur,
werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de
opdracht.
b. Damink Agrarische Dienstverlening bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever
verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor
ter beschikking in aanmerking komende arbeidskrachten, welke krachten zij aan de
opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de
voorgestelde arbeidskracht af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde
kracht geen doorgang vindt.
c. Damink Agrarische Dienstverlening schiet niet tekort jegens opdrachtgevers en is niet
gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen de opdrachtgever en
Damink Agrarische Dienstverlening voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder
begrepen een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een kracht ter beschikking te stellen,
om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn, leiden
tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een kracht.
d. Damink Agrarische Dienstverlening is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het
inzetten van arbeidskrachten die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde
eisen, tenzij de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van
terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht ter zake bij Damink Agrarische Dienstverlening
indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Damink
Agrarische Dienstverlening bij de selectie.


Artikel 4:
1. In geval van overmacht is Damink Agrarische Dienstverlening niet gehouden tot uitvoering van
de verplichtingen. Er bestaat alsdan geen recht op vergoeding van de eventuele schade van de
opdrachtgever/koper.
2. Onder overmacht wordt verstaan een omstandigheid, gelegen buiten de wil van Damink
Agrarische Dienstverlening, die de levering of de prestatie belemmert of onmogelijke maakt,
waaronder wordt gerekend: weersomstandigheden, tekort aan personeel, stakingen in andere
bedrijven, algemene vervoersproblemen, overheidsmaatregelen en niet tijdige leveringen door
derden.
3. Bij tijdelijke overmacht is Damink Agrarische Dienstverlening gerechtigd de verplichtingen op
te schorten. Damink Agrarische Dienstverlening zal de opdrachtgever informeren aangaande de
overmacht. Duurt deze overmacht langer dan vier weken, dan zijn beide partijen bevoegd de
overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding
bestaat.
4. Indien Damink Agrarische Dienstverlening bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan
zijn verplichtingen heeft voldaan, is Damink Agrarische Dienstverlening gerechtigd het reeds
verrichte c.q. nog te verrichten deel van de overeenkomst afzonderlijk te factureren en is
opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke
overeenkomst.


Artikel 5:
1. De eigendom van de te leveren zaken/goederen gaat, ondanks feitelijke levering eerst over
nadat de koper al het aan Damink Agrarische Dienstverlening verschuldigde volledig heeft
betaald.
2. Zolang de eigendom niet is overgegaan, is de koper niet gerechtigd over de zaken te
beschikken.
3. Indien de opdrachtgever/koper in verzuim is, is Damink Agrarische Dienstverlening gerechtigd
de zaken op kosten van de opdrachtgever/koper terug te (laten) halen van de plaats waar zij zich
bevinden. De hierdoor opgekomen schade komt (w.o. waardevermindering) voor rekening van
de opdrachtgever/koper.
Artikel 6:
1. Reclames over de geleverde zaken/goederen of de verrichte werkzaamheden dienen binnen
acht dagen nadat de levering heeft plaatsgevonden of de werkzaamheden zijn beëindigd aan
Damink Agrarische Dienstverlening te worden gemeld. Bij een reclame is de
opdrachtgever/koper gehouden Damink Agrarische Dienstverlening terstond in de gelegenheid
te stellen zich van de beweerde ondeugdelijkheden te overtuigen, bij gebreke waarvan alle
rechten van de opdrachtgever/koper terzake van de ondeugdelijkheden komen te vervallen.
2. Opdrachtgever stelt Damink Agarische Dienstverlening te allen tijde in staat de geuite klachten
te controleren.
3. Wordt een reclame gegrond bevonden, dan dient Damink Agrarische Dienstverlening een
redelijke termijn te worden gegeven om de nodige voorzieningen te treffen.
4. Reclames schorten de betalingsverplichting niet op.


Artikel 7:
1. Tenzij anders overeengekomen zal de facturering terstond na de levering van goederen of
diensten plaats hebben.
2. Veertien dagen na factuurdatum dienen de facturen te zijn voldaan.
3. Ingeval van niet tijdige betaling is de opdrachtgever/koper van rechtswege in verzuim.
Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een deel van de
maand als een volledige maand zal worden aangemerkt. Tevens zal opdrachtgever gehouden
zijn tot voldoening van de rente, gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten, indien Damink
Agrarische Dienstverlening genoodzaakt is een derde te belasten met de inning van het
verschuldigde. Deze kosten zullen worden berekend volgens het tarief van de deurwaarders.


Artikel 8:
1. Damink Agrarische Dienstverlening is slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door
opdrachtgever, welke directe schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan
Damink Agrarische Dienstverlening toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor
vergoeding in aanmerking komt, die schade waartegen Damink Agrarische Dienstverlening
verzekerd is. Indien de verzekering niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de
verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid beperkt tot de overeengekomen prijs van het
geleverde, waarop de tekortkoming betrekking heeft.
2. De opdrachtgever/koper vrijwaart Damink Agrarische voor aanspraken van derden.
3. Damink Agrarische Dienstverlening is niet aansprakelijk voor goederen of diensten geleverd
1door derden, welke deel uitmaken van een opdracht, of koopovereenkomst.
4. Damink Agrarische Dienstverlening is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, indirecte schade of
gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
5. Voorwaarde voor het ontstaan van recht op schadevergoeding ontstaat eerst nadat
opdrachtgever, uiterlijk 8 dagen na het ontstaan van de schade, deze schriftelijk meldt aan
Damink Agrarische Dienstverlening.


Artikel 9:
1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de ter beschikking gestelde arbeidskracht bij de
uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het
1werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eventuele
eigen medewerkers gehouden is.
2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de arbeidskracht op zijn beurt aan een derde “door te
verhuren/lenen”.
3. De opdrachtgever kan de arbeidskracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht
en voorwaarden bepaalde, indien Damink Agrarische Dienstverlening en de arbeidskracht
daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
4. De opdrachtgever zal aan de arbeidskracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan
hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is
beschadigd of teniet gegaan.
5. Damink Agrarische Dienstverlening is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor
schaden en verliezen aan de opdrachtgever, diens onderneming, derden dan wel aan de
arbeidskracht zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de arbeidskrachten.
6. Damink Agrarische Dienstverlening is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor
verbintenissen die arbeidskrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens
opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.
7. De opdrachtgever verwaart Daminkt Agrarische Dienstverlening voor elke aansprakelijkheid
(inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Damink
Agrarische Dienstverlening als werkgever van de arbeidskracht ????  direct of indirect ????  terzake van
de in leden 4, 5 en 6 bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.
8. De opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op
grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Damink Agrarische Dienstverlening
verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.


Artikel 10:
Indien één of meerdere bepalingen uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig dan wel
ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst en de algemene
voorwaarden onverminderd tussen partijen van kracht. Partijen verplichten zich er toe de nietige dan
wel ongeldige bepaling te vervangen door één of meerdere nieuwe bindende bepaling(en), zo weinig
mogelijk afwijkend van de bepaling(en) die zij vervang(t)(en), daarbij zoveel mogelijk rekening
houdend met de oorspronkelijke bedoeling van partijen.


Artikel 11:
Op de aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Voorzover de wet het toestaat is de Rechtbank te Almelo bevoegd om geschillen te beslechten.
Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen
een geschil in onderling overleg op te lossen.